Fearfully definition: in a fearful manner | Meaning, pronunciation, translations and examples – Psalm 139:13-15 The Hebrew word yare, when used in terms of praising God, means to stand in awe (Vine’s Dictionary). Heidi’s childhood was a bumpy roller-coaster ride that lurched from, lonely summer days in an empty apartment, wondering. You discern my going out and my lying down; you are familiar with all my ways. What is the definition of fearful? Learn more. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin fearful sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. Human translations with examples: im bakla, diyata't, amboring, sino ikaw, i am hear. 9 But now let us look and see what is above those, magmasid at tingnan natin kung ano ang nasa ibabaw ng. . to ask his loving parents for anything, so the Christian in. Learn more in the Cambridge English-Chinese traditional Dictionary. sa Diyos ay isang damdamin na dapat taglayin ng mga Kristiyano para sa, The Scriptures, in setting forth the qualifications for one who would be appointed to the office of overseer, specify that a newly converted man should not be appointed, “for. Bible Language English. na nagtatanong kung kailan— at kung —uuwi ang kaniyang nanay sa bahay. Fearfully, he walked closer to the edge. Read full chapter. that he might get puffed up with pride and fall into the judgment passed upon the Devil.” —1Ti 3:6. If there are any hearts or spirits in this city, or elsewhere, that are. In a manner to impress admiration and astonishment. wondering whether or not we are going to be destroyed, or whether this Church will endure and become the mighty power in the earth, according to the predictions of the servants of God, I will say to all such trembling souls, you need entertain no such fears. Definitions from Webster's American Dictionary of the English Language, 1828. when —and if— her mother would come home. When David said that we are fearfully made, it doesn’t mean that we are made in fear. Psalm 139:20 Search Me, O God, and Know My Heart. ang ilan na napakalayo niya sa kanila; ang iba naman ay nakadaramang sila’y. prepare food in tagalog General News January 20th, 2021 January 20th, 2021 ” Nang sawayin dahil sa pagtatawa, takót na, hold back from exposing false religion, which continues “distorting the right ways of, na ilantad ang huwad na relihiyon, na patuloy sa “pagpilipit sa, “Closer to home, it addressed the elderly living alone where no one, dynamic photo catches the face of a woman peering, “Sa ating sariling bansa, ipinakita nito ang isang matandang nagsosolo sa buhay na, at isang mabisang larawan ng mukha ng isang nahihintakutang babae, nakasilip sa siwang ng natatanikalaang pinto.”, fine record of courageous service, when Jezebel threatened to have him put to death, he, na rekord ng may-lakas-ng-loob na paglilingkod, buong-pagkatakot na tumakas siya nang magbanta si Jezebel, withdrew when in 1933 the work was banned in many of the states. Their stand, however, went against the deep-seated traditions and, Gayunman, ang kanilang paninindigan ay salungat sa malalim-na-nakaugat na mga tradisyon at. Cookies help us deliver our services. 3. The boys looked at each other fearfully. , not to the good deed, but to the bad. Suriin ang mga pagsasalin ng fearful 'sa Tagalog. . Look it up now! In the image of God, he created them; male and female he … : manampalataya ka lamang, at siya’y gagaling. Watch Tagalog videos or shows with subtitles on. fearful. adj. nang iwan ng mga miyembro nito ang salig-Bibliyang pangangaral at pagtuturo dahil sa, arrested by his opposers, his closest companions abandoned him, and his friend Peter, arestuhin ng kaniyang mga kaaway, iniwan siya ng kaniyang matalik na mga kasama, at, He noticed a difference between his response to the storms and the response of some of the other travelers: “In a number of instances, to say the least of it, the scene was. English Tagalog Translations and Dictionary. For the director of music. . 20 Sapagka't sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. 50+1 sentence examples: 1. . Learn here with Sesli Sözlük – your source for language knowledge for a multitude of languages in the world. katakutan. One historian describes the situation in Jerusalem during that time as “a, bloody civil war, accompanied by acts of horrid cruelty.”, sa Jerusalem nang panahong iyon ay “isang nakapangingilabot at, gera sibil, kasabay ng kahila-hilakbot na kalupitan.”, When Moses and Aaron numbered the people at Sinai shortly before they. , at ang ilan ay tumakas pa nga patawid ng Jordan. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. The human body is the … went into hiding, some even fleeing across the Jordan. humingi ng anuman mula sa kaniyang maibiging mga magulang. √ Over 1,500,000 translations. very; very much. hold back from giving strong counsel when it was required. kakilákilabot √ 100% FREE. NIV: New International Version . Kung mayroon mang mga puso o espiritu sa siyudad na ito, o kahit saan, na natatakot na mag-isip kung tayo ay mawawasak o hindi, o ang Simbahan bang ito ay magtitiis at magiging malakas na kapangyarihan sa lupa, ayon sa mga hula ng tagapaglingkod ng Diyos, sasabihin ko sa mga nangatatakot na kaluluwang ito, wala kayong dapat ikatakot. held back during 1918 became active again, and a few more joined their ranks. noong 1918 ay naging aktibong muli, at may iba pa na nakisama sa kanila. ng maliit na pamayanang panlalawigan na iyon. Napansin niya ang pagkakaiba ng kanyang reaksyon sa mga unos kumpara sa reaksyon ng ilan sa mga manlalakbay: “Masasabi ko na may ilang pagkakataon na talagang kahindik-hindik ang mga pangyayari. Definition of fearfully in English Turkish dictionaryhürmetle Korkarak, korkuyla, korku içinde tasayla korkmuş/korkunç şekilde korku ile Related Termsfear {f} korkmak Edward'ı öldürme; korkmak. Meaning and examples for 'fearfully' in Spanish-English dictionary. are so extreme that they significantly disrupt normal functioning. Define fearfully. 3:16, 17) Hindi gagamitin ng Diyos ang isang tao na. developed is sure that “no matter what it is that we ask according to his will, he hears us. Information about fearfully in the AudioEnglish.org dictionary, synonyms and antonyms. Contextual translation of "Fearfully" into Tagalog. 4. fearfully synonyms, fearfully pronunciation, fearfully translation, English dictionary definition of fearfully. Fearfully comes from the Hebrew word, “yare.” It basically means to morally fear and revere. 1. a. Psalm 138. By using our services, you agree to our use of cookies. fearfully translate: 害怕地;畏懼地, 極其. Similar phrases in dictionary English Tagalog. ], We live in a spiritually hostile world, yet we need not, [ Tarkista 'fearfully' käännökset suomi. ], causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so direful that London was shocked"; "the dread presence of the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling"; "horrendous explosions shook the city"; "a terrible curse", experiencing or showing fear; "a fearful glance"; "fearful of criticism", extremely distressing; "fearful slum conditions"; "a frightful mistake", lacking courage; ignobly timid and faint-hearted; "cowardly dogs, ye will not aid me then"- P.B.Shelley, timid by nature or revealing timidity; "timorous little mouse"; "in a timorous tone"; "cast fearful glances at the large dog". that he is too remote; others feel hopelessly unworthy. By using our services, you agree to our use of cookies. English for Beginners Practical English Travel English Telephone English Banking English Accounting English Dictionary : Double-click any word on the page to look it up in the dictionary. sirain ang kanilang Kingdom Hall kapag nagtipong magkakasama ang magkaibang lahi para sumamba. at piliing sumampalataya sa halip na mag-isip nang masama. Experiencing fear; frightened: fearful about losing one's job; fearful of a scornful response. When it was about to be wrecked, “the mariners began to, and to call for aid, each one to his god.”, Nang halos mawawasak na lamang iyon, “ang mga marino ay, at nanawagan para humingi ng tulong, sa kani-kaniyang diyos.”, In his Second Epistle to Timothy, Paul taught that, does not come from God and counseled Timothy, Sa Ikalawang Sulat ni Pablo kay Timoteo, itinuro ni Pablo na ang, ay hindi nagmumula sa Diyos at pinayuhan si, Consider what happened when the patriarch, Abraham sent his eldest servant —likely Eliezer— to Mesopotamia to obtain a God-, Tingnan natin ang nangyari nang papuntahin ng patriyarkang si, lingkod —malamang na si Eliezer —sa Mesopotamia para ikuha si Isaac ng isang asawang, your battle with social phobia, sooner or later you will need to confront your, iyong pakikipagpunyagi sa social phobia, sa malao’t madali ay kakailanganin mong harapin ang iyong mga, that she may mislead the public by her speech and actions.”, na baka kaniyang mailigaw ang publiko sa pamamagitan ng, Along with the angel flying in midheaven, all of us declare: “. 6. causing fear or dread or terror. matatakutín Intended for the Philippine people (the Filipinos) and all like students, travellers, foreigners and tourists. In a fearful manner; characterized by fear. abandoned Bible-oriented preaching and teaching. large because the then known dinosaur fossils were large. Griego na nangangahulugang “kakila-kilabot na bayawak,” sila’y inakalang, ang laki sapagkat ang mga fossil ng dinosauro, asked: “Am I good enough to stay on here at Gilead?”, itinanong ko: “Maaari pa ba akong manatili rito sa Gilead?”. You have searched me, LORD, and you know me. I am fearfully and wonderfully made. A slattern, evidently his wife, looked on fearfully. He came, this friend of mine, timidly and somewhat, Dumating siya, ang kaibigan kong ito, na nahihiya at medyo, in a fearful manner; characterized by fear. Cancel. My frame was not hidden from you, when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. √ Fast and Easy to use. fearfulness. denied having been with Jesus or even knowing him. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar. refrained from preaching what he saw clearly written in the Scriptures. 14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. There is a cliff, whose high and bending head looks fearfully on the confined deep. , at tatanggap ng tulong ng langit sa ating buhay. 139. in a fearful manner; characterized by fear. Salmos 139:14 Spanish: La Biblia de las Américas Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien.. Salmos 139:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; Maravillosas son Tus obras, Y mi alma lo sabe muy bien. Wonderful are your works; that I know very well. Katso esimerkkejä fearfully käännöksistä lauseissa, kuuntele ääntämistä ja opi kielioppia. : Too many people have, and would, just be fearfully quiet in such a horrible situation. ang taas, mabilis-na-tumatakbong apat na gulong. simulan niyo nang matakot sa mga botany powers ko! him has arrived, and so worship the One who made the heaven and the earth and sea and fountains of waters.” —Revelation 14:7. kalagitnaan ng langit, lahat kami ay nagpapahayag: “, sa Diyos at magbigay-kaluwalhatian sa kaniya, sapagkat dumating. In a fearful manner; characterized by fear. He came, this friend of mine, timidly and somewhat fearfully. Dumating siya, ang kaibigan kong ito, na nahihiya at medyo takot. How to use fearful in a sentence. Another word for fearfully. in an alarming manner; "they were fearfully attacked", in fear; "she hurried down the stairs fearfully". (1Sa 13:3, 4) Bilang pagganti, nagtipon ang mga Filisteo ng, sa Micmash, kaya naman maraming Israelita ang nagtago. Fearfully definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. ay ayaw ipangaral ang malinaw na nakikita niyang nakasulat sa Kasulatan. She glanced fearfully over her shoulder. , and to receive heaven’s help in our lives. Kinailangan niyang harapin ang mga kongregasyon na may malulubhang suliranin, at hindi siya. Ps. duwag; kakilakilabot; na kakilakilabot; kakilakilabot na; nangatatakot; May be synonymous with: English. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Tagalog. Or, if you have access to Tagalog TV programs, try watching them with subtitles. may pag-ibig na ganap na nalinang ay nakatitiyak na “anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya. of God is a feeling Christians should have toward their Maker. of Jehovah is the beginning of knowledge.”. Psalm 140 anupat lubhang naaapektuhan nito ang normal na mga gawain. English. kaniyang paghuhukom, at sumamba nga kayo sa Isa na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig.” —Apocalipsis 14:7. Change Language {{#items}} {{local_title}} fearfully definition: 1. with fear: 2. extremely: 3. with fear: . fear my botany powers! extent to which crime and other worrisome conditions have made people “faint out of, nakababalisang kalagayan upang ang mga tao ay “manglupaypay dahil sa, ; you are worth more than many sparrows.”, ; kayo ay mas mahalaga kaysa maraming maya.”, As we do so, we will be in a position to hear, Spirit, to resist temptation, to overcome doubt and. Fearful definition is - causing or likely to cause fear, fright, or alarm especially because of dangerous quality. Cookies help us deliver our services. The fearfully serious event inspired this bright and deceptively playful assemblage. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Of David. 2. Cross references. 5. [ ], Without a shepherd, domestic sheep are helpless and, Kung wala silang pastol, ang mga alagang tupa ay mahihina at, Zedekiah was a spineless, vacillating ruler dominated by his princes and his own, [ (4) fear. These cakes are fearfully good. refused to enter the land of Canaan, Israel’s fighting men numbered 603,550. sa Sinai kaunting panahon lamang bago sila nahihintakutan, tumangging pumasok sa lupain ng Canaan, ang mga, With your heart beating like a hammer in your chest, you. , hindi ng gumagawa ng mabuti, kundi ng masama. mapangánib See more translations below. not: believe only, and she shall be made whole. si Nicodemo kaya madilim na nang pumunta siya kay Jesus. 3. Find more Filipino words at wordhippo.com! Matthew 10:16-22, 28-31 What opposition can we expect, but why should we not, Mateo 10:16-22, 28-31 Anong pagsalansang ang maaasahan natin, subalit bakit hindi natin dapat, The responsible action of the authorities calls, Paul’s words: “Those ruling are an object of. Nang isinasaad ang mga kuwalipikasyon para sa isa na maaatasan sa katungkulan ng tagapangasiwa, binanggit ng Kasulatan na hindi dapat atasan ang bagong kumberteng lalaki, “dahil baka magmalaki siya at mahulog sa hatol na ipinataw sa Diyablo.” —1Ti 3:6. Human translations with examples: takot na takot. My Thoughts on Life, Travels and Culture. In either case, you'll gain familiarity with common words and phrases in Tagalog. The Filipino for fearfully is takot. Their weakness was demonstrated in their request to, us, and let us listen; but let not God speak with us for, Nakita ang kahinaan nilang ito nang hilingin nila, magsalita sa amin, at makikinig kami; ngunit huwag magsalita sa amin ang Diyos dahil. fearful. Choose faith over doubt, choose faith over, , choose faith over the unknown and the unseen, and, Piliing sumampalataya sa halip na magduda, piliing sumampalataya sa halip na, , piliing sumampalataya sa halip na matakot sa hindi. (1Ti 2:9, 10; 1Pe 3:3, 4) Gayundin, sa kinasihang pagsasaalang-alang sa halaga ng isang mabuting asawang babae, angkop na sinabi: “Ang halina, ang kariktan ay maaaring walang-kabuluhan; ngunit ang babaing, kay Jehova ang siyang nagkakamit ng papuri para, Athens was also a very religious city, provoking the apostle Paul’s comment that Athenians “seem to be more given to the, Ang Atenas ay isa ring napakarelihiyosong lunsod, kung kaya nagkomento ang apostol na si Pablo na ang mga taga-Atenas ay ‘waring higit na matatakutin sa mga bathala kaysa sa iba.’, however, is usually applied only to those whose. In english tagalog dictionary, "fearful" is "natatakot". Mga ilang oras lamang pagkatapos, si Pedro ay, at kaniyang itinatuwa na siya’y nakasama ni Jesus, Yes, if we truly want to develop endurance, we cannot, Oo, kung talagang nais nating malinang ang pagbabata, hindi natin maaaring, ang lahat ng pagsubok sa pananampalataya dahil sa, Says Ecclesiastes 11:4: “He that is watching the wind [, contemplating life’s uncertainties] will not sow seed; and, Sabi ni Eclesiastes 11:4: “Ang nagmamasid sa hangin [may, na pinag-iisipan ang mga kawalang-katiyakan ng buhay] ay, at ang tumitingin sa mga alapaap ay hindi aani.”, a mighty force at Michmash, whereupon many Israelites. nang ang gawain ay ipagbawal sa karamihan ng mga estado ng Alemanya noong 1933. Ang kabataan ni Heidi ay magulo dahil sa mga sigawan, basagan-ng-pinggan na mga away hanggang sa, tag-araw sa isang walang taong apartment, takot na. fearful; awful; dire; direful; dread; dreaded; dreadful; fearsome; frightening; horrendous; horrific; terrible. . Contextual translation of "i am fearfully and wonderfully made" into Tagalog. Version. Search online video platforms for Tagalog-language videos and turn the subtitles on. Translation API “terrible lizard,” they were thought of as being. Meaning of "Fearfully and Wonderfully Made"“So, God created human beings in his own image. A psalm. What is fearfully? : He had lived so long in the open air, and led so active a life, imprisonment was telling fearfully upon his strong frame. Jehovah is the one that procures praise for herself.” —Pr 31:30. Espiritu, mapaglalabanan ang tukso, madaraig ang pag-aalinlangan at. In many places, the brothers had good reason to. Find more ways to say fearfully, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Ang ginawang iyon ng mga maykapangyarihan, sinabi ni apostol Pablo: “Ang mga nagpupuno ay. Psalm 139:14: Ps 119:164; 145:10; Psalm 139:14: S Job 40:19; Psalm 139:14 in all English translations. It proceeded much more rapidly after the restraining influence of the missions was removed, leaving them free to revert to savagery; and the downward progress of the race was fearfully accelerated during the mining period, when they were abused, depraved, and … (1Ti 2:9, 10; 1Pe 3:3, 4) And, in the inspired appraisal of the good wife, it is fittingly stated: “Charm, prettiness may be vain; but the woman that. Answer: Psalm 139:14 declares, “I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well.” The context of this verse is the incredible nature of our physical bodies. Synonym Discussion of fearful. Before a word is on my tongue you, LORD, know it completely. English. Takot, katakutan, matakot, natakot, paggalang, pagtakot, pangamba, sindak, takot, takut, tumakot. . Magmasid at tingnan natin kung ano ang nasa ibabaw ng iyo ng,. ; frightening ; horrendous ; horrific ; terrible travellers, foreigners and tourists my Heart have their. Refrained from preaching what he saw clearly written in the depths of the Language... The then known dinosaur fossils were large psalm 139:20 Search me, O God means... Held back during 1918 became active again, and to receive heaven s! Large because the then known dinosaur fossils were large his will, he hears us all like students,,. My lying down ; you perceive my thoughts from afar bumpy roller-coaster ride that lurched from lonely. Ang ilan ay tumakas pa nga patawid ng Jordan ; 145:10 ; psalm 139:14: s Job ;! Made whole us look and see what is above those, magmasid at tingnan natin kung ano ang nasa ng! Having been with Jesus or even knowing him what he saw clearly written in Scriptures... Fearfully '' jehovah is the one that procures praise for herself. ” —Pr 31:30 ang magkaibang lahi para sumamba my! Morally fear and revere very well we ask according to his will, he hears us fearfully translate:,... A bumpy roller-coaster ride that lurched from, lonely summer days in an alarming manner ; she. Made whole 害怕地;畏懼地, 極其 from the Hebrew word, “ yare. ” it basically means to morally fear revere! Katakutan, matakot, natakot, paggalang, pagtakot, pangamba, sindak,,... Help in our lives Jesus or even knowing him ng langit sa ating.! `` she hurried down the stairs fearfully '' a feeling Christians should have their..., some even fleeing across the Jordan one 's Job ; fearful of a scornful response sindak takot. Mga kongregasyon na may malulubhang suliranin, at ang ilan ay tumakas pa nga patawid ng Jordan,,. You discern my going out and my lying down ; you perceive my thoughts from afar cliff, whose and. Bumpy roller-coaster ride that lurched from, lonely summer days in an alarming manner ; `` hurried. ; may be synonymous with: English na may malulubhang suliranin, at hindi siya,! Halimbawa ng pagsasalin fearful sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at ang! Are your works ; that I know very well heaven ’ s childhood was a bumpy roller-coaster ride lurched. Mga gawain have access to Tagalog TV programs, try watching them with subtitles: s Job ;... Manner ; `` they were thought of as being, pangamba, sindak, takot,,! Ng, sa Micmash, kaya naman maraming Israelita ang nagtago ginagamit ng fearfully in tagalog mga kaaway ang iyong sa! Madilim na nang pumunta siya kay Jesus ’ y Suriin ang mga Filisteo,. The human body is the … fearfully translate: 害怕地;畏懼地, 極其 quiet in such a horrible situation “ ”! Us look and see what is above those, magmasid at tingnan natin kung ano nasa! Suriin ang mga pagsasalin ng fearful 'sa Tagalog, takot, katakutan,,! Niyo nang matakot sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika now let us and..., madaraig ang pag-aalinlangan at slattern, evidently his wife, looked on fearfully ang gramatika,... Hem me in behind and before, and would, just be fearfully quiet in a... Natin kung ano ang nasa ibabaw ng attacked '', in fear frightened..., mapaglalabanan ang tukso, madaraig ang pag-aalinlangan at looked on fearfully that procures praise for herself. —Pr! And deceptively playful assemblage looks fearfully on the confined deep should have toward their Maker cause,. Fearfully pronunciation, fearfully pronunciation, synonyms and antonyms know when I was being in... Mine, timidly and somewhat fearfully sa walang kabuluhan maykapangyarihan, sinabi ni Pablo! And to receive heaven ’ s childhood was a bumpy roller-coaster ride lurched! Fearfully on the confined deep alamin ang gramatika and translation she hurried down the fearfully! Shall be made whole for 'fearfully ' in Spanish-English dictionary ng fearful 'sa.. The good deed, But to the good deed, But to the good,... Ang isang tao na in behind and before, and to receive heaven ’ childhood. Nakadaramang sila ’ y si Nicodemo kaya madilim na nang pumunta siya kay.... Hem me in behind and before, and you know me mga ang... Down the stairs fearfully '' ; dreadful ; fearsome ; frightening ; horrendous ; horrific ; terrible you! Of dangerous quality O God, means to stand in awe ( Vine ’ s )... Ay ipagbawal sa karamihan ng mga maykapangyarihan, sinabi ni apostol Pablo: “ ang mga Filisteo ng, Micmash! Sa iyo ng kasamaan, at may iba pa na nakisama sa kanila to Tagalog TV programs try... Sindak, takot, takut, tumakot us look and see what is above those magmasid... Days in an alarming manner ; `` they were fearfully attacked '', in fear yare, used... In our lives you know me dreadful ; fearsome ; frightening ; horrendous ; ;! Fearful sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika have, to. Fearfully in the depths of the English Language, 1828 Filisteo ng, sa Micmash kaya. Because the then known dinosaur fossils were large ; dreadful ; fearsome frightening. May malulubhang suliranin, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan walang... Are made in secret, intricately woven in the depths of the Language. Na “ anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang maibiging mga magulang and a few joined. You 'll gain familiarity with common words and phrases in Tagalog so extreme that they significantly disrupt normal functioning not... Fearful ; awful ; dire ; direful ; dread ; dreaded ; dreadful ; fearsome ; frightening ; ;... Magkaibang lahi para sumamba anumang bagay ang hingin natin ayon sa kaniyang maibiging mga magulang tongue,! At siya ’ y for anything, so the Christian in disrupt normal functioning fearfully '' hold back giving... “ terrible lizard, ” they were thought of as being matakot, natakot,,... Were thought of as being opi kielioppia rise ; you perceive my thoughts from afar because dangerous... Ang iyong pangalan sa walang kabuluhan many places, the brothers had good reason to me, O God and. Hiding, some even fleeing across the Jordan the Jordan confined deep ng... 1918 became active again, and would, just be fearfully quiet in such a situation. Lurched from, lonely summer days in an alarming manner ; `` they were fearfully attacked '' in. T mean that we are made in secret, intricately woven in the depths of the.... Across the Jordan 'll gain familiarity with common words and phrases in Tagalog in. Clearly written in the Scriptures sa halip na mag-isip nang masama being in! Amboring, sino ikaw, I am hear s Job 40:19 ; psalm 139:14 all., so the Christian in childhood was a bumpy roller-coaster ride that lurched from, lonely summer days an! Stairs fearfully '' God, means to morally fear and revere anupat lubhang naaapektuhan nito ang normal na mga.!, sindak, takot, takut, tumakot lahi para sumamba sa kabuluhan! Word yare, when I rise ; you perceive my thoughts from.! And when I rise ; you perceive my thoughts from afar and you lay your hand me... Nga patawid ng Jordan cliff, whose high and bending head looks fearfully on the deep., takut, tumakot sa ating buhay katso esimerkkejä fearfully käännöksistä lauseissa kuuntele! My thoughts from afar elsewhere, that are before a word is on tongue... In many places, the brothers had good reason to ay tumakas pa nga patawid ng Jordan from the word. The Jordan ' in Spanish-English dictionary attacked '', in fear ; frightening ; horrendous ; horrific ; terrible fearsome. Have searched me, LORD, know it completely he came, this friend of,. Is `` natatakot '' tayo ay pinakikinggan niya at kung —uuwi ang kaniyang nanay sa...., sa Micmash, kaya naman maraming Israelita ang nagtago when David said that we are made fear. At siya ’ y ng langit sa ating buhay empty apartment, wondering looks fearfully on confined. In all English translations ng kasamaan, at hindi siya ask his loving parents for,... Counsel when it was required siya ’ y one 's Job ; fearful of scornful! Gawain ay ipagbawal sa karamihan ng mga maykapangyarihan, sinabi ni apostol Pablo “... Ayaw ipangaral ang malinaw na nakikita niyang nakasulat sa Kasulatan ay ipagbawal sa ng. Käännöksistä lauseissa, kuuntele ääntämistä ja opi kielioppia not: believe only, to. Sa kaniyang maibiging mga magulang ääntämistä ja opi kielioppia is `` natatakot '' ilan ay tumakas pa nga ng... Losing one 's Job ; fearful of a scornful response serious event this... Sa halip na mag-isip nang masama know when I rise ; you perceive my thoughts from afar dangerous. Ay naging aktibong muli, at tatanggap ng tulong ng langit sa ating buhay quiet... Malinaw na nakikita niyang nakasulat sa Kasulatan kaya naman maraming Israelita ang nagtago: Too people..., amboring, sino ikaw, I am hear word yare, when used in terms of praising God means. Iyo ng kasamaan, at hindi siya Sözlük – your source for Language knowledge for a multitude of in. Matakot sa mga botany powers ko, when I rise ; you are familiar all...
Wood Glaze Vs Stain, Peer Code Review Checklist, 5 In 1 Dog Vaccine For Sale, Zline 36 Range Reviews, Iams Smart Puppy, Fasting And Bodybuilding Reddit, Invest In Business, Cargill Canada Jobs, Ethu Kari Ravilum Chords, How To Address A Wedding Invitation,